Všeobecné podmienky

Klient týmto dáva súhlas so zaradením všetkých Údajov, ako aj Údajov získaných v rámci vzájomnej komunikácie medzi ním a obchodnou spoločnosťou sre.sk, s.r.o. do databázy sre.sk, s.r.o. a s ich následným spracovaním pre obchodné, marketingové, logistické a štatistické účely, účely príadne uzatvorenej Zmluvy a pod. Klient obchodnej spoločnosti sre.sk, s.r.o. berie na vedomie a súhlasí s tým, že Údaje môžu byť spracované priamo obchodnou spoločnosťou sre.sk, s.r.o. a/alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, a že Údaje môžu byť poskytnuté inej právnickej osobe a/alebo fyzickej osobe. Súhlas so spracovaním Údajov je platný na dobu 5 rokov. Po uplynutí platnosti súhlasu budú Údaje zlikvidované. Obchodná spoločnosť sre.sk, s.r.o. zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení a pri ich nakladaní sa zaväzuje konať najmä v súlade s §7 ods.1 a 2 zák. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Vyplnením a odoslaním formulára klient dáva súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov obchodnou spoločnosťou sre.sk, s.r.o..

Formulár

formulár Priložený formulár si stiahnite do po-
čítača a vyplnený nám ho pošlite buď e-mailom, alebo poštou.


Referencie

formulár Zoznam spoločností, ktoré sme založili.

Pridaj sa k nim!